Yaluwo, B., & Frank, S. A. K. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah (Adat) Suku Korowai. CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua, 2(1), 48–56. https://doi.org/10.31957/jap.v2i1.2001