Yaluwo, B. and Frank, S. A. K. (2021) “Penyelesaian Sengketa Tanah (Adat) Suku Korowai”, CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua, 2(1), pp. 48–56. doi: 10.31957/jap.v2i1.2001.